Skip to content

การเสื่อมคุณภาพของน้ำมันฟู้ดเกรด

น้ำมันฟู้ดเกรด  คือ ผลผลิตหล่อลื่นเกรดพิเศษ เกี่ยวกับการใช้งานกับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร ซึ่งมีโอกาสที่จะปนเปื้อนไปในระหว่างขบวนการผลิต  ด้วยผลผลิตหล่อลื่นทั่วไปเมื่อมีการใช้งานก็จะเกิดการปฏิรูปทางเคมี เกิด สารไดออกซิน (Dioxin) ( รวมสารฟิวแรน ซึ่งเป็นสารที่มีส่วนเพิ่มเติมละม้ายกับสารไดออกซินทั้งคุณลักษณะ อันตราย และแหล่งกำเนิด) เป็นสารเคมีที่คงตัวได้ดีในดิน ไม่ย่อยสลายเมื่อถูกความร้อน ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้ การได้รับสารไดออกซินจากการสูดดมหรือกินอาหารที่มีสารไดออกซินปนเปื้อนอยู่เป็นเวลานาน

น้ำมันหล่อฟู้ดเกรดที่ใช้กันในประจุบันนี้ส่วนมากเป็นพวกน้ำมันแร่ (Mineral Oil) ซึ่งเป็นผลผลิตจากการกลั่นน้ำมันดิบ พวกที่เป็นน้ำมันสังเคราะห์ (Synthetic Oil) ก็มีใช้อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนน้อยและใช้ในงานพิเศษๆ เท่านั้น ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการเสื่อมคุณลักษณะของน้ำมันหล่อลื่นชนิดน้ำมันแร่เท่านั้น

น้ำมันหล่อลื่นแต่ละชนิดได้ถูกทำขึ้นมาเพื่อให้มีคุณลักษณะและคุณลักษณะเหมาะสมสำหรับงานหล่อลื่นแต่ละประเภท โดยการนำเอาน้ำมันพื้นฐานที่มีความหนืดพอเหมาะมาปฏิสังขรณ์คุณภาพด้วยการเติมสารเคมีเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้สรรพคุณพิเศษตามความต้องการ เช่น สรรพคุณในการชะล้างป้องกันฟอง หรือรับแรงกด เป็นต้น เมื่อถูกใช้งานสรรพคุณด้วยกันคุณลักษณะของน้ำมันหล่อลื่นต้องสูญเสียหรือเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุดไม่อยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับการใช้งานอีกต่อไป ลักษณะการด้อยคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นสามารถจำแนกออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

  1. การเสื่อมคุณภาพของตัวเนื้อน้ำมันที่อุบัติขึ้นจากปฏิกิริยาอ็อคซิเดชั่น
  2. สารเพิ่มคุณลักษณะในน้ำมันถูกใช้หมดไป หรือหมดสภาพไป
  3. มีสิ่งเละเทะหรือสารอื่นจากภายนอกเข้าไปปะปน