Skip to content

ฉลากสินค้าสำคัญเช่นใด

ฉลากสินค้าสำคัญเช่นใด

ฉลากบนภาชนะบรรจุของสินค้าหรือว่าสินค้าต่างๆนั้นมีความหมายไม่น้อยไปกว่า ตัวสินค้าเอง เนื่องด้วยฉลากนั้น ก็เสมอเหมือนหน้าต่างของสินค้าที่เป็นเหตุให้สามารถเห็น สินค้าในภาชนะบรรจุ และฉลากยังเป็นอรรถประโยชน์กับทุกองค์ประกอบ นั้นคือเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารข้อมูลและโฆษณาผลิตภัณฑ์แก่ ลูกค้า และยังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์และการแข่งขันทางกิจการได้ด้วย

ลูกค้าสามารถใช้ฉลากเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการเลือกซื้อของพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับของซื้อของขาย ฉลากบนภาชนะบรรจุของสินค้านั้น แบ่งได้เป็น 2 อย่าง ได้แก่ ฉลากสินค้า และฉลากโภชนาการ ซึ่งมีการแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันไป

ข้อมูลความปลอดภัย มี วันที่ผลิต/หมดอายุ วิธีการเก็บรักษา วิธีปรุง คำเตือนต่างๆ (กรณีที่กฎหมายกำหนด)

ข้อมูลความคุ้มราคา ประกอบด้วย ชื่อ/ประเภทของสินค้านั้นๆ ส่วนประกอบซึ่งเรียงลำดับตามปริมาณที่ใช้จากมากไปน้อย และปริมาณอาหาร (น้ำหนัก หรือปริมาตร) ในภาชนะบรรจุ

ข้อมูลเพื่อการโฆษณา เช่น รูปภาพและข้อความกล่าวอ้างต่างๆ

นอกจากฉลากแล้ว การเลือกซื้อและบริโภคของซื้อของขายหรือสินค้าต่างๆ ให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์ทางโภชนาการ ยังต้องพิจารณาลักษณะอาหาร เช่น สี และร่องรอยการเสียจากจุลินทรีย์ สภาพภาชนะบรรจุซึ่งต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยขาด รั่วซึม บุบ บวม หรือบู้บี้ รวมไปถึงสภาพการรักษาซึ่งต้องมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์   จะเห็นได้ว่าฉลากนั้นมีประโยชน์ต่อลูกค้าในการเลือกและตัดสินใจซื้อเยอะขึ้น