Skip to content

- ดูอัตราการไหลของขายโซลินอยด์วาล์วแต่ละขนาดจากค่า Kv ซึ่งเป็นค่าอัตราการไหลของน้ำที่ความต่างศักย์ของความดันขาเข้าและขาออกที่ 1 bar วาล์ว ที่มีขนาดเกลียวเท่ากันอาจมีอัตราการไหลที่แตกต่างกันเป็นเท่าๆ ตัวก็ได้ ดังนั้นเราจะนำเอาขนาดของเกลียวมาพิจารณาเป็นหลักไม่ได้ เราอาจย่อหรือขยายขนาดของเกลียวได้หากเลือกอัตราการไหลของขายโซลินอยด์วาล์วนั้นถูกต้องกับการใช้งาน

- ความดันของระบบเพื่อเลือกชนิดและขนาดของขายโซลินอยด์วาล์วที่เหมาะสม สำหรับระบบที่ใช้ความดันสูงกว่า 1 bar โดยเฉพาะขายโซลินอยด์วาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดทางอ้อมและแบบลูกผสม จะต้องมีการควบคุมอัตราการไหลของขาออกเพื่อรักษาความต่างศักย์ของความดันระหว่างขาเข้าและขาออกให้ไม่เกิน 1 bar ส่วนขายโซลินอยด์วาล์วที่เป็นระบบเปิดปิดโดยตรงก็เลือกตัวที่รองรับกับความดันและอัตราการไหลที่จะใช้งานตาม

- ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุม ดูว่าเป็น AC หรือ DC โวลต์เท่าไร เช่น 24VDC หรือ 220VAC เป็นต้น ปัญหาที่มักเกิดขึ้นบ่อยๆ คือออกแบบไว้เป็นแบบใช้กับไฟฟ้าชนิด DC แต่เผลอไปเข้าไฟ 220 VAC ทำให้คอยล์ไหม้ตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้งาน

- อุณหภูมิของของไหลทำให้เราต้องเลือกชนิดของซีลและคอยล์ ผู้ผลิตจะมีซีลที่เหมาะสมใช้กับของไหลที่มีอุณหภูมิสูง เช่น fluoroelastomer และ PTFE ให้เลือกใช้ส่วนคอยล์นั้นมักมีให้เลือกเป็น class F ซึ่งเป็นคอยล์มาตรฐานของขายโซลินอยด์วาล์วทั่วไปและ class H ซึ่งมักใช้กับของไหลที่มีความร้อนสูง

- หากบริเวณที่ติดตั้งขายโซลินอยด์วาล์วเป็นบริเวณไวไฟที่ ต้องควบคุม ต้องเลือกคอยล์ของขายโซลินอยด์วาล์วเป็นแบบ Explosion proof ที่เหมาะสมกับ zone ที่กำหนดด้วย

- ชนิดของของไหล พิจารณาว่ามีคุณสมบัติการกัดกร่อนมากน้อยเพียงใดเพื่อเลือกตัวเรือนของขายโซลินอยด์วาล์วว่าควรจะเป็นวัสดุอะไร เช่น เลือกเป็นสเตนเลส 316 เมื่อของไหลมีความเป็นกรดเป็นด่างสูง เป็นต้น อีกอย่างที่ต้องเลือกให้ถูกต้องกับชนิดของของไหลก็คือซีล โดยพิจารณาว่าเป็น nitride ruber, fluoroelastomer หรือ PTFE ซีลแต่ละชนิดเหมาะกับการใช้กับของไหลที่ต่างกันซึ่งผู้ผลิตมักมีรายละเอียดระบุไว้ให้ทราบ