Skip to content

การเลือกใช้และการวางผังติดตั้งชั้นวางอุตสาหกรรม  จึงมีวัตถุปัจจัยสำคัญๆ หลายด้าน ทั้งนี้

1.ชนิดของสินค้าที่จะจัดเก็บ สินค้าจะต้องการจัดเก็บบนชั้นวางเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สุดในการกำหนดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่จะเลือกเฟ้นมาใช้ในการเรียกเก็บ ประเภทสินค้า ขนาดสินค้า และความหนักเบาของผลิตภัณฑ์ เป็นตัวกำหนดว่าจะใช้แผ่นพาเลทขนาดใดและอย่างใดมารองรับ และแต่ละพาเลทจะมีน้ำหนักสูงสุดเท่าไร ประเภทสินค้ายังเป็นตัวกำหนดในการเลือกใช้ชั้นวางชนิดต่างๆ ด้วย เช่น สินค้าที่จะต้องเข้าก่อน-ออกก่อน หรือเข้าก่อน-ออกทีหลัง เป็นของซื้อของขายชนิดเดียวกันหรือผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบ เป็นสินค้าที่ต้องเบิกจ่ายตลอดเวลาหรือไม่ ปริมาณของซื้อของขายมีมากน้อยแค่ไหน ฯลฯ

2.ประเภทและขนาดของพาเลท จะต้องคัดให้สามารถรับน้ำหนักสูงสุดของสินค้าที่จะกองบนพาเลทได้ และต้องคำนึงถึงการวางบนชั้นวางว่าจะวางทางแนวกว้างหรือแนวแคบ อย่างและขนาดของพาเลทจะเป็นตัวกำหนดว่าชั้นวางที่จะจัดตั้งควรจะมีความกว้างและความลึกเท่าไร ขณะเดียวกันก็เป็นตัวกำหนดรถยกที่จะใช้ว่าต้องรับความหนักเบาเท่าไร ความกว้างของงา ยกได้สูงเท่าไร จำนวนพาเลทจะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะเลือกสรรชั้นวางแบบมากเพียงใด และมีความสูงกี่ระดับชั้น

3.พื้นที่ของกุดัง ลักษณะพื้นที่ของคลังสินค้าก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องคำนึงในการขณะเลือกชั้นวาง ทั้งขนาดของทางเข้าออก ขนาดประตู ความสูงของเพดาน ขนาดความกว้างความยาว ซึ่งเหตุเหล่านี้ล้วนเป็นข้อจำกัดที่การจัดตั้งชั้นวาง และจะต้องคำนึงถึงความประสงค์ในการจัดเก็บ และการทำการทำงานของรถยกที่จะวิ่งเข้าออกเวลาเบิกจ่ายด้วย

4.ประเภทรถยกที่จะใช้ รถยกจะต้องมีความสามารถในการยกน้ำหนัก (Load Capacity) เพียงพอกับน้ำหนักสูงสุดของผลิตภัณฑ์บนพาเลท ขณะเดียวกันต้องสามารถยกสูงได้ถึงชั้นวางสูงสุดที่จะจัดตั้ง ไม่เพียงเท่านั้น สิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องคำนึงถึงขนาดของตัวรถว่าสามารถกลับตัวเพื่อหันหน้าเข้าชั้นวางในขณะยกสินค้าขึ้นเก็บหรือเบิกจ่ายได้ด้วย

5.ระบบการหมุนเวียนของสินค้า หากผลิตภัณฑ์มีจำนวนมากและหมุนเวียนเร็ว หมายความว่าต้องมีการนำเข้าและเบิกจ่ายถี่มาก รถยกต้องมีขีดความรอบรู้ในการทำงานหนักได้ตลอดเวลา หรือควรใช้ชั้นวางที่มีลักษณะกึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติ ที่ดูแลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดสินค้าต้องหมุนเวียนแบบ FIFO หรือ LIFO ก็มีสาระสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกชั้นวางต่างกัน เช่น LIFO อาจเลือกชั้นวางแบบ Drive-in หรือแบบ Push Back แต่ถ้าต้องการแบบ FIFO อาจเลือกสรรชั้นวางแบบ Selective หรือแบบ Flow เป็นต้น