Skip to content

ในครัวเรือนที่มีผู้มีอายุอยู่อาศัยด้วยนั้น นับว่าเป็นบุญนักหนาที่ยังมีคนสูงอายุอยู่เป็นเสาหลักของดวงใจกับให้ความอบอุ่นแก่บุตร  พร้อมด้วยยิ่งคนสูงอายุที่อยู่กับเรานั้นท่านมีอนามัยพลานามัยแข็งแรง สุขภาพจิตดียิ่งถือเป็นบุญวาสนายิ่งอีก เนื่องมาจากทราบกันดีอยู่แล้วว่า ร่างกายของคนเราเมื่อสูงอายุมีอายุมากขึ้นโรคโดยมากเข้ามาเยี่ยมเยือนจึงมีการล้มหมอนนอนเสื่อพร้อมด้วยต้องให้การป้องกันนางพยาบาลผู้ใหญ่ตามอากัปกิริยาไม่สบายไข้ต่อไป โดยนำผู้สูงอายุไปปกป้องรักษาผู้รักษาที่โรงหมอทั่วไป หรือ สถานพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ โรงหมอ รักษ์ ผู้มีอายุ ศูนย์ดูแลผู้สุงอายุที่มีผู้ชำนาญเป็นพิเศษ

ในอีกทางหนึ่งหากคนชราไม่มีอาการป่วยไข้แต่มีอายุมากแล้ว การขยับเขยื้อนและสังขารร่างกายของผู้อายุย่อมเตาะแตะจำเริญเหมือนในอดีตก่อน ลูกหลานจึงต้องให้การดูแลผู้สูงอายุตามศักยภาพพร้อมทั้งโอกาสอำนวยทั้งการป้องกันผู้สูงอายุที่บ้านโดยสมาชิกภายในครอบครัวเอง การจ้างพยาบาลดูแลผู้สูงอายุมาช่วยดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้าน หรือหาคนดูแลผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ ซึ่งอาจไม่ใช่แพทย์ดูแลผู้มีอายุ หรือผู้ช่วยเฝ้าไข้ปรนนิบัติรับใช้คนสูงอายุโดยตรง แต่คนดูแลผู้ใหญ่นี้ควรได้รับการฝึกอบรมหรือมีความฉลาดในการร่วมแรงร่วมใจดูแลผู้ใหญ่

จะเห็นได้ว่าการดูแลคนชราทั้งอารักษ์ที่บ้านโดยคนชั้นในวงศาคณาญาติ  การหาคนปกครองผู้สูงอายุการจ้างดูแลตรวจการผู้มีอายุมาช่วยอินังที่บ้าน   หรือในส่วนการบริหารโดยสถานพยาบาลเฝ้าไข้ผู้มีอายุ  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของคลินิก ซึ่งอาจเป็นนางพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้สูงอายุ ที่เรียนจบและมีคุณวุฒิการศึกษารับรอง หรือคนดูแลผู้สูงอายุที่ได้รับการฝึกอบรมมาโดยเฉพาะ